People in my town


ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนดู vdo แล้วจดคำศัพท์ลงในสมุด แล้วหัดร้องเพลงให้ขึ้นใจ
จะช่วยให้จำคำศัพท์ได้มากขึ้น

การบันทึกหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 4 Who’s that ?

การบันทึกหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หน่วยที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Who’s that ?

การวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หน่วยที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Who